Obchodné podmienky, reklamácie

NÁVOD NA PODANIE REKLAMÁCIE:


1. Stiahnite si formulár sťažnosti vo formáte PDF
2. Vyplňte formulár - odporúčame opísať závadu
3. Formulár vložte do zásielky, ktorá bude obsahovať kompletný reklamovaný alebo vrátený tovar v nepoškodenom stave.
4. Zásielku zašlite na našu adresu: Mobilovna.sk ( INMAL s.r.o. ), Priemyselná 4, 949 01 Nitra, Slovensko.
5. Po doručení balíka k nám a vybavení reklamácie alebo vrátení vám vrátime peniaze na váš účet. Vrátený tovar nesmie byť poškodený.

PRÍLOHA Č. 1 - FORMULÁR PRE REKLAMÁCIU

PRÍLOHA Č. 2 - FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (" Podmienky ") upravujú práva a povinnosti Vás, ako kupujúcich a Nás ako predávajúceho v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom E - shopu na webových stránkach "mobilovna.sk". Ako iste viete , tak komunikujeme primárne na diaľku . Preto aj pre našu Zmluvu platí, že sú použité prostriedky komunikácia na diaľku , ktoré umožňujú , aby sme sa spolu dohodli bez súčasnej fyzickej prítomnosti Nás a Vás. Ak niektorá časť Podmienok odporuje tomu, čo sme si spoločne schválili v rámci procesu Vášho nákupu na Našom E- shope , bude mať táto konkrétna dohoda prednosť pred týmito podmienkami.

 1. NIEKTORÉ DEFINÍCIE

1.1 Cena je finančná čiastka , ktorú budete hradiť za Tovar;

1.2 Cena za dopravu je finančná čiastka , ktorú budete hradiť za doručenie Tovaru, a to vrátane ceny za jeho zabalenie;

1.3 Celková cena je súčet Ceny a Ceny za dopravu;

1.4 DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov ;

1.5. E- shop je internetový obchod prevádzkovaný nami na adrese Priemyselná 4, 949 01 Nitra, Slovensko, na ktorom bude prebiehať nákup Tovaru;

1.6. Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade sa zákonom o dani z pridanej hodnoty na celkovú cenu;

1.7. My sme spoločnosť INMAL s.r.o., sa sídlom ul.8 mája 25, 949 01 Nitra, Slovensko, IČO 44547757, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Nitre , oddiel S.r.o , 23700/N, e-mail obchod@mobilovna.sk, telefónne číslo +421 947 961 479, právnymi predpismi označované ako predávajúci ;

1.8. Objednávka je Váš neodvolateľný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Tovaru s Nami ;

1.9. Tovar je všetko, čo môžete nakúpiť na E- shope ;

1.10. Užívateľský účet je účet zriadený na základe Vami uvedených údajov , ktorý umožňuje uchovanie zadaných údajov a uchovávanie história objednaného Tovaru a uzavretých zmlúv ;

1.11. Vy ste osoba nakupujúca na Našom E- shope , právnymi predpisy označované ako kupujúci ;

1.12. Zmluva je kúpna zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej objednávky zaslanou prostredníctvom E - shopu , a je uzatvorená vo chvíli, keď od nás obdržíte potvrdenie objednávky.

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A POUČENIE

2.1 Kúpa Tovar je možná iba cez webové rozhranie E - shopu .

2.2 Pri nákupe Tovaru je Vašou povinnosťou poskytnúť Nám všetky informácie správne a pravdivo . Informácie , ktoré ste Nám poskytli pri objednanie Tovar budeme teda považovať za správne a pravdivé.

 1. UZATVORENIE ZMLUVY

3.1 Zmluvu s nami možno uzavrieť iba v českom a slovenskom jazyku .

3.2 Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom E- shopu , pričom náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradíte Vy. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základnej sadzby , ktorú hradíte za používanie týchto prostriedkov ( teda najmä za prístup k internetu), žiadne ďalšie náklady účtované nami teda nad rámec celkovej ceny nemusíte očakávať . Odoslaním Objednávky súhlasíte s využitím prostriedkov komunikácia na diaľku .

3.3 Na to, aby sme mohli Zmluvu uzavrieť , je potrebné , aby ste na E - shope vytvorili návrh Objednávky. V tomto návrhu musí byť uvedené nasledujúce údaje: a) Informácie o nakupovanom Tovare (na E- shope označujete Tovar, o ktorého nákup máte záujem , tlačidlom " Pridať do košíka"); b) Informácie o Cene , Cene za dopravu, DPH, spôsobe platby Celkové ceny a požadovanom spôsobe doručenia Tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci užívateľského prostredie E- shopu , pričom informácie o Cene , Cene za dopravu, DPH a Celkovej cene budú uvedené automaticky na základe Vami zvoleného Tovaru a spôsobu jeho doručenia; c) Vaše identifikačné údaje slúžiace na to, aby sme mohli doručiť Tovar, najmä v rozsahu meno , priezvisko , doručovacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa; d) V prípade Zmluvy , na základe ktoré Vám budeme Tovar dodávať pravidelne a opakovane , tiež informáciu , ako dlho Vám budeme Tovar dodávať .

3.4 V priebehu tvorby návrhu Objednávky môžete až do doby jej vytvorenie údaje meniť a kontrolovať . Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla " Odoslať objednávku" objednávku vytvoríte . Pri stlačení tlačidla potvrdzujete Vaše zoznámenie sa a súhlas s týmito . Po stlačení tlačidla " Odoslať objednávku" objednávku vytvoríte .

3.5 Vašu Objednávku Vám v čo najkratšia dobe potom , keď Nám bude doručená , potvrdíme správou odoslanú na Vašu e-mailovú adresu zadanú v Objednávke . Súčasťou potvrdenie bude zhrnutie Objednávky a tieto Podmienky . Potvrdením Objednávky z našej strany dochádza k uzatvoreniu Zmluvy medzi Nami a Vami . Podmienky vo znenie účinnom ku dňu objednania tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy .

3.6 Môžu nastať aj prípady , kedy Vám nebudeme môcť Objednávku potvrdiť . Ide najmä o situácii , keď Tovar nie je dostupný alebo prípady , kedy objednáte väčší počet kusov Tovaru, než koľko je z našej strany umožnené . Informáciu o maximálnom počte kusov Tovaru Vám však vždy v rámci E- shopu vopred poskytneme a nemala by pre Vás byť teda prekvapivá . V prípade , že nastane akýkoľvek dôvod , pre ktorý nemôžeme Objednávku potvrdiť , budeme Vás kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie Zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke . Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, keď Našu ponuku potvrdíte.

3.7 V prípade , že v rámci E- shopu alebo v návrhu Objednávky bude uvedená zjavne chybná Cena najmä v dôsledku technickej chyby, nie sme povinní Vám Tovar za túto Cenu dodať ani v prípade , keď ste dostali potvrdenie Objednávky, a teda došlo k uzavretiu Zmluvy . V takej situáciu Vás budeme bezodkladne kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie novej Zmluvy vo zmenenej podobe oproti objednávke . Nová zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, keď našu ponuku potvrdíte. V prípade , že našu ponuku nepotvrdíte ani v lehote 3 dní od jej odoslania , sme oprávnení od uzavretej zmluvy odstúpiť . Za zjavnú chybu v cene sa považuje napríklad situácia , kedy cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo chýba alebo je navyše číslica.

3.8 V prípade , kedy dôjde k uzavretiu zmluvy , Vám vzniká záväzok k zaplateniu celkovej ceny.

3.9 V prípade , že máte zriadený užívateľský účet, môžete urobiť objednávku prostredníctvom neho . Aj v takom prípade máte ale povinnosť skontrolovať správnosť , pravdivosť a úplnosť pred vyplnených údajov . Spôsob tvorby objednávky je však totožný, ako v prípade kupujúceho bez užívateľského účtu, výhodou však je, že nie je nutné opakovane vyplňovať vaše identifikačné údaje.

3.10 V niektorých prípadoch umožňujeme na nákup Tovaru využiť zľavu . Pre poskytnutie zľavy je potrebné , aby ste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o tejto zľave do vopred určeného poľa. Pokiaľ tak urobíte, bude Vám Tovar poskytnutý sa zľavou .

 1. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

4.1 Na základe Vašej registrácia v rámci E- shopu môžete pristupovať do svojho Užívateľského účtu.

4.2 Pri registráciu užívateľského účtu je Vašou povinnosťou uviesť správne a pravdivo všetky zadávané údaje a v prípade zmeny ich aktualizovať .

4.3 Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom . Ohľadom týchto prístupových údajov je Vašou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať . V prípade , že dôjde k ich zneužitiu, nenesieme za to žiadnu zodpovednosť .

4.4 Užívateľský účet je osobný a nie ste teda oprávnený umožniť jeho využívanie tretími osobami.

4.5 Váš Užívateľský účet môžeme zrušiť , a to najmä v prípade , keď ho dlhšie ako 1 rok nevyužívate , alebo v prípade , keď porušíte svoje povinnosti podľa Zmluvy .

4.6 Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite , a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.

 1. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY, VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

5.1 Cena je vždy uvedená v rámci E - shopu , v návrhu Objednávky a vo Zmluve . V prípade rozporu medzi Cenou uvedenou pri Tovare v rámci E - shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou vo Zmluve . V rámci návrhu Objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky , kedy je doprava zadarmo.

5.2 Celková cena je uvedená vrátane DPH vrátane všetkých poplatkov stanovených osobitnými právnymi predpisy .

5.3 Platbu Celkové ceny od Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru. Úhradu Celkové ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsoby : a) Kartou online. V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu Shoptet Pay , pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobné brány, ktoré sú dostupné na adrese: https://www.shoptetpay.com/cz/vseobecne-obchodne-podmienky-sluzby-shoptet-pay/ . b) Dobierkou . V takom prípade dôjde k platbe pri doručení Tovaru oproti odovzdaniu Tovaru. V prípade platby dobierkou je Celková cena splatná pri prevzatie Tovaru.

5.4 Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení Celkovej ceny a bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke . Faktúra bude tiež dostupná v Užívateľskom účte, ak ho máte zriadený .

5.5 Vlastnícke právo k Tovaru na Vás prechádza až potom , čo zaplatíte Celkovú cenu a Tovar prevezmete . V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena zaplatená pripísaním na Náš účet, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu uskutočnenia platby.

 

6 . DORUČENIE TOVARU, PRECHOD NEBEZPEČENSTVO NÁHODNEJ SKAZY A NÁHODNÉHO ZHORŠENIA PREDMETU KUPY

6.1 Tovar Vám bude doručený spôsobom podľa Vašej voľby , pričom môžete vyberať z nasledujúcich možností: a) Osobný odber na výdajných miestach spoločnosti Packeta ; c) Doručenie prostredníctvom dopravných spoločnosťou GLS

6.2 Tovar je možné doručiť iba v rámci Slovenskej republiky.

6.3 Tovar sme Vám povinní doručiť bezodkladne , najneskôr však vo lehote 30 dní odo dňa uzavretia Zmluvy . Pri plnenie Zmluvy môžu nastať také skutočnosti , ktoré budú mať vplyv na termín doručenia Vami objednaného Tovaru. O zmene termínu doručenia ao novom predpokladanom termíne doručenia objednaného Tovaru Vás budeme e- mailom bezodkladne informovať , pričom Vaše právo odstúpiť od Zmluvy týmto nie je dotknuté . Súčasťou Nášho oznámenia o novom termíne doručenia Tovar je aj Naša žiadosť adresovaná Vám na vyjadrenie , či trváte na dodaní Vami objednaného Tovaru v novom termíne. V prípade osobného odberu na prevádzke Vás vždy o možnosti vyzdvihnutia Tovar budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

6.4 Pri preberanie Tovar od dopravcu je Vašou povinnosťou skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru av prípade akéhokoľvek poškodenie túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovia a Nám. V prípade , že došlo k poškodeniu obalu, ktoré svedčí o neoprávnené manipuláciu a vstupu do zásielky , nie je Vašou povinnosťou Tovar od dopravcu prevziať .

6.5 Tovar ste povinný prevziať v dohodnutom mieste a čase. Pokiaľ si doručovaný Tovar neprevezmete podľa predchádzajúca vety , e- mailom Vám oznámime , kde si môžete Tovar prevziať , vrátane lehoty na jeho prevzatie alebo Vám Tovar na základe Vašej písomné žiadosti zaslané najneskôr do 14 dní od kedy ste si mali Tovar prevziať , opätovne doručíme, pričom sa zaväzujete nám uhradiť všetky náklady spojené s opätovným doručením Tovaru. V prípade , keď porušíte svoju povinnosť prevziať Tovar, s výnimkou prípadov podľa čl. 6.4 týchto Podmienok , nemá to za následok porušenie Našej povinnosti Vám Tovar doručiť . Zároveň to, že Tovar neprevezmete , nie je odstúpenie od Zmluvy medzi nami a vami . Pokiaľ Tovar neprevezmete ani v dodatočnej lehote , vzniká Nám právo od Zmluvy odstúpiť z dôvodu Vášho podstatného porušenia Zmluvy . Ak sa rozhodneme predmetné právo vykonať , je odstúpenie účinné v deň , kedy Vám toto odstúpenie doručíme. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu vzniknutej škody v sume skutočných nákladov na pokus o doručenie Tovaru, prípadne ďalšieho nároku na náhradu škody, ak vznikne.

6.6 Ak je z dôvodov vzniknutých na Vašej strane Tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom , ako bolo vo Zmluve dohodnuté, je Vašou povinnosťou nahradiť Nám náklady s týmto opakovaným doručením spojené. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu uvedenú vo Zmluve a sú splatné do 14 dní od doručenia e-mailu.

6.7 Nebezpečenstvo škody na Tovare na Vás prechádza v okamihu, keď ho prevezmete . V prípade , že Tovar neprevezmete , s výnimkou prípadov podľa čl. 4 týchto Podmienok , prechádza na Vás nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru v okamihu, keď ste mali možnosť ho prevziať , ale z dôvodov na Vašej strane k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru pre Vás znamená, že od tohto okamihu nesiete všetky dôsledky spojené so stratou , zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením Tovaru.

 

 1. PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA CHYBY

7.1 Úvodné ustanovenia k zodpovednosti za vady

7.1.1 Zaväzujeme sa , že Vám Tovar dodáme v požadovanej kvalite , množstve a bez vád .

7.1.2 Zodpovedáme za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí . Pri použitom Tovar nezodpovedáme za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebovaním . U Tovaru predávaného za nižšiu cenu nezodpovedáme za vady, pre ktoré bola dohodnutá nižšia cena.

7.1.3 Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov . Záručná doba začína bežať od momentu prevzatia Tovaru z Vašej strany.

7.1.4 Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru z Vašej strany.

7.1.5 Vaše práva zo zodpovednosti za vady Tovar, pre ktorý platí záručná doba, zaniknú , pokiaľ ich neuplatníte v záručnej dobe . Avšak práva zo zodpovednosti za vady pri Tovare, ktoré sa rýchlo kazí, musíte uplatniť najneskôr v deň nasledujúce po kúpe , inak Vaše práva zaniknú .

7.2 Zaručujeme, že v čase prechodu nebezpečenstvo náhodné skazy a náhodného zhoršenia Tovaru podľa čl. 1.2. 7 Podmienok je Tovar bez vád , najmä , že: a) má vlastnosti, ktoré sme si s Vami dohodli, a pokiaľ neboli výslovne dohodnuté , potom také , ktoré sme pri popise Tovaru uviedli , prípadne také , ktoré možno vzhľadom k povahe Tovaru očakávať ; b) je vhodný na účely, ktoré sme uviedli alebo na účely, ktoré sú pre Tovar tohto typu obvyklé; c) zodpovedá kvality alebo vykonania dohodnutej vzorky, ak bola kvalita alebo prevedenie stanovené podľa vzorky; d) je v zodpovedajúcom množstvo a hmotnosti; e ) spĺňa požiadavky naň kladené osobitnými právnymi predpisy ; f) nie je zaťažené právami tretích strán .

7.3 Podmienky uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady ( reklamácia )

7.3.1 Pokiaľ je Vám Tovar doručený v porušenom alebo poškodenom obale alebo je zásielka zjavne príliš ľahká , žiadame Vás, aby ste taký Tovar od dopravnej spoločnosti nepreberali a aby ste nám túto skutočnosť bezodkladne oznámili na telefónnom čísle +421 947 961 479 mailom na obchod@mobilovna.sk. V prípade zistenie zjavných vád ( napr . mechanického poškodenia ) ste povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu spôsobom podľa bodu

7.4.1. nižšie. K neskoršej uplatnené reklamáciu z dôvodu zjavných vád na Tovar, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti Tovaru, nebudeme prihliadať .

7.3.2 Právo zo zodpovednosti za iné vady (skryté vady), ste povinný uplatniť spôsobom podľa bodu

7.4.1. nižšie bez zbytočného odkladu po tom , čo ste vadu na Tovare zistili , najneskôr však do uplynutia záručnej doby.

7.3.3 Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady Tovaru a vady spôsobené mechanickým poškodením . Právo zo zodpovednosti za vady nemôžete uplatniť najmä na chyby spôsobené opotrebovaním , mechanickým poškodením , používaním Tovaru v nevhodných podmienkach a pod.

7.3.4 Nie ste oprávnení uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu v prípade , že ste o vade vedeli pred prevzatím Tovaru, resp. sme Vás na ňu upozornili alebo Vám z toho dôvodu bola poskytnutá primeraná zľava z Ceny Tovaru.

7.4 Uplatnenie práva zo zodpovednosti za škodu ( reklamácia )

7.4.1 V prípade , že bude mať Tovar vadu, teda najmä pokiaľ nebude splnená niektorá z podmienok podľa čl. 2, môžete Nám takú vadu oznámiť a uplatniť práva zo zodpovednosti za vady ( teda Tovar reklamovať ) zaslaním e-mailu, či listu na Naše adresy uvedené u Naších identifikačných údajov , prípadne osobne na Našej prevádzke . Pre reklamáciu môžete využiť tiež vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 2. 1 Podmienok .

7.4.2 Vo Vašom oznámení, ktorým si uplatňujete reklamáciu uveďte predovšetkým popis vady Tovaru a Vaše identifikačné údaje, vrátane e-mailu, na ktorý máte záujem dostať upovedomí o spôsobe vybavenie reklamácie , a tiež uveďte, ktorý zo nárokov zo zodpovednosti za vady, špecifikovaných v bode 7.5.4. až 7.5.8., si uplatňujete.

7.4.3 Pri uplatnenie reklamácie nám predložte aj doklad o kúpe Tovaru ( faktúru ), a to za účelom preukázanie jeho kúpy u Nás, inak nie sme povinní Vašu reklamáciu uznať .

7.4.4 Za deň začatia reklamačného riadenie považujeme deň doručenia chybného Tovaru spolu s príslušnými dokladmi ( podľa bodu 7.4.3). V prípade , že je Vaše podanie , ktorým si uplatňujete reklamáciu , neúplné ( najmä nečitateľné , nejasné, nezrozumiteľné , neobsahuje požadované dokumenty a pod.), písomne , najmä e- mailom , si od Vás vyžiadame doplnenie podanej reklamácie . V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia Vášho doplneného podanie .

7.4.5 Ak nedoplníte podanú reklamáciu vo zmysle bodu 7.4.4. tohto článku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia Našej výzvy podľa bodu 7.4.4 tohto článku, budeme považovať Vaše podanie za neopodstatnené . 7.5 Vybavenie reklamácia

7.5.1 Na základe Vášho rozhodnutia, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 zákona č.40/1964 Zb . Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ Občiansky zákonník “) ( špecifikovaných v bode 7.5.4. až 7.5.8.) uplatňujete, určíme spôsob vybavenie reklamácia ihneď , vo zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Vašej reklamácia . V odôvodnených prípadoch , najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Vašej reklamácia .

7.5.2 Po určení spôsobu vybavenie reklamácia , reklamácia vybavíme ihneď , v odôvodnených prípadoch môžeme reklamáciu vybaviť aj neskôr ; vybavenie reklamácia však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácia . Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od Zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu Tovaru za nový tovar, pokiaľ je to možné.

7.5.3 O vybavení reklamácia sme povinní Vám vydať písomný doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácia ao jej vybavenie Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu. V prípade , že bude reklamácia uznaná , zašleme Vám opravený Tovar alebo Tovar vymeníme za nový tovar alebo Vám vrátime zaplatenú Cenu Tovaru, ak sa nedohodneme inak .

7.5.4 Ak ide o vadu, ktorú môžeme odstrániť , máte právo, aby bola vada bezplatne , včas a riadne odstránená . Vadu Tovar odstránime bez zbytočného odkladu.

7.5.5 Namiesto odstránenie vady môžete požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka iba súčasti Tovar, výmenu tejto súčasti , a to v prípadoch ak Nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom k Cene Tovaru alebo závažnosť vady.

7.5.6 Namiesto odstránenie vady Tovar môžeme vždy vymeniť vadný Tovar za bezvadný , pokiaľ Vám to nespôsobí závažné problémy .

7.5.7 Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby ste Tovar mohli riadne užívať ako tovar bez vady, máte právo na výmenu Tovaru alebo máte právo od Zmluvy odstúpiť . Rovnaké práva Vám prislúchajú , ak ide síce o odstrániteľné vady, ale nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať .

7.5.8 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, máte právo na primeranú zľavu z Ceny Tovaru.

7.5.9 Reklamáciu vybavíme odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením Ceny Tovaru, vyplatením primerané zľavy z Ceny Tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenie (Tovar) alebo odôvodneným zamietnutím reklamácia . 7.6 Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady a reklamácie Tovar sa spravuje ustanovením § 619 a nasl . Občianskeho zákonníka , zákonom č.j. _ 250/2007 Zb . o ochrane spotrebiteľa ao zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.j. 372/1990 Zb . o priestupkoch vo znenie neskorších predpisov ( ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa “), a zákonom č.j. _ 102/2014 Zb . o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovanie služieb na základe zmluvy uzavreté na diaľku alebo zmluvy uzavreté mimo prevádzkovej priestory predávajúceho ao zmene a doplnení niektorých zákonov vo znenie neskorších predpisov ( ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku “).

7.7 Ak si uplatníte reklamáciu Tovar:

 1. a) počas prvých 12 mesiacov od kúpy Tovaru, môžeme Vašu reklamáciu zamietnuť iba na základe odborného posúdenia ; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia od Vás nebudeme vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením . Kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie Vám poskytneme najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácia ;
 2. b) po 12 mesiacoch od kúpy a takú reklamáciu sme zamietli , v doklade o vybavení reklamácia uvedieme , komu môžete zaslať Tovar na odborné posúdenie . Ak zašlete Tovar na odborné posúdenie určenej osobe , náklady odborného posúdenia , ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady nesieme My bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia . Ak preukážete odborným posúdením Našu zodpovednosť za vadu Tovaru, môžete si reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávanie odborného posúdenia záručná doba nebeží . Sme povinní Vám uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácia všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie , ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znovu uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť . 7.8 V prípade , že ste podnikateľom , je Vašou povinnosťou oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu po tom , čo ste ju mohli zistiť , najneskôr však do 3 dní od prevzatia Tovaru. 7.9 V prípade , že ste spotrebiteľ , máte právo uplatniť práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú pri spotrebnom Tovare vo lehote 24 mesiacov od prevzatia Tovaru. 7.10 Týmto sme Vás riadne poučili o Vašich právach , ktoré Vám vyplývajú z § 622 a § 623 zákona č. 1/2003. č. 40/1964 Zb . Občiansky zákonník . Uzavretím Zmluvy potvrdzujete , že ste mali možnosť prečítať si podmienky reklamácia Tovar.
 3. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1 Na odstúpenie od Zmluvy , teda na ukončenie zmluvného vzťahu medzi Nami a Vami od jeho začiatku , môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach Podmienok , vo ktorých je možnosť odstúpenie výslovne uvedená .

8.2 V prípade , že ste spotrebiteľ , teda osoba kupujúca Tovar mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti, máte v súlade s ustanovením § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu vo lehote 14 dní odo dňa doručenia Tovaru. V prípade , že sme uzavreli Zmluvu , ktorej predmetom je niekoľko druhov Tovar alebo dodanie niekoľkých častí Tovaru, začína táto lehota bežať až dňom dodanie poslednej časti Tovaru, av prípade , že sme uzavreli Zmluvu , na základe ktoré Vám budeme Tovar dodávať pravidelne a opakovane , začína bežať dňom dodanie prvé dodávky. Od zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom ( najmä zaslaním e-mailu alebo listu na Naše adresy uvedené pri našich identifikačných údajov ). Na odstúpenie môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 2. 2 8.3 Ani ako spotrebiteľ však nemôžete od Zmluvy odstúpiť v prípadoch , keď je predmetom Zmluvy :

 1. a) predaj Tovaru, ktorého Cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré nemôžeme ovplyvniť ak _ ktorému môže dôjsť počas behu lehoty na odstúpenie od Zmluvy ;
 2. b) predaj alkoholických nápojov , ktorých Cena bola dohodnutá v dobe uzavretie Zmluvy , pričom ich dodanie možno uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich Cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré nemôžeme ovplyvniť ;
 3. c) predaj Tovaru, ktorý bolo zhotovené podľa vašich zvláštnych požiadaviek , ktoré bolo vyrobené pre Vás na mieru alebo Tovar určený zvlášť pre jedného spotrebiteľov ;
 4. d) predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženie akosti alebo skaze a Tovar, ktorý bolo po dodaní neoddeliteľne zmiešané s iným ;
 5. e) predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený ;
 6. f) predaj zvukových záznamov , obrazových záznamov , zvukovo obrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak došlo k porušeniu pôvodného obalu;
 7. g) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
 8. h) poskytovanie elektronického obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s Vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a My sme Vám oznámili, že nemáte právo na odstúpenie od Zmluvy .

8.4 Lehota na odstúpenie podľa čl. 2 Podmienok sa považuje za zachovanú, ak Nám v jej priebehu odošlite oznámenie, že od Zmluvy odstupujete.

8.5 V prípade odstúpenie od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, ze ktorého bola pripísaná , prípadne na účet zvolený v odstúpení od Zmluvy . Suma však nebude vrátená skôr , ako Nám Tovar vrátite či preukážete , že došlo k jeho zaslaniu späť Nám. Tovar Nám prosím vracajte čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu.

8.6 V prípade odstúpenie od Zmluvy podľa čl. 1.2. 2 Podmienok ste povinní vo lehote do 14 dní od odstúpenia Nám Tovar zaslať , odovzdať Tovar Nám alebo Nám poverený osobe na prevzatie Tovaru, pričom nesiete náklady na vrátenie Tovaru k Nám. To neplatí pokiaľ sa dohodneme, že si Tovar vyzdvihneme osobne alebo prostredníctvom Nami poverené osoby. Lehota je zachovaná , ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty . Vy máte naopak nárok na to, aby sme Vám vrátili Cenu za dopravu, ale len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu spôsobe dodanie Tovar, ktorý sme pre dodanie Tovaru ponúkali .

8.7 Za škodu zodpovedáte v prípadoch , kedy bude Tovar poškodený v dôsledku Vášho nakladanie s ním inak , než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Spôsobenú škodu Vám v takom prípade vyúčtujeme potom , čo Nám Tovar bude vrátený a splatnosť vyúčtovanej čiastky je 14 dní.

8.8 My sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy z dôvodu vypredanie zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca , dovozca alebo dodávateľ Tovar dohodnutého vo Zmluve prerušil výrobu alebo vykonal závažné zmeny , ktoré znemožnili realizáciu splnenie Našich povinností zo Zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého Nášho úsilia, ktoré možno od Nás spravodlivo požadovať , nie sme schopní Vám Tovar dodať vo lehote určenej týmito Podmienkami . V týchto prípadoch sme povinní Vás o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať a vrátiť Vám už uhradenú Celkovú cenu za Tovar, a to vo lehote 14 dní odo dňa oznámenia o odstúpení od Zmluvy . Uhradenú Celkovú cenu za Tovar Vám vrátime rovnakým spôsobom , akým ste Celkovú cenu uhradil Vy, pričom tým nie je dotknuté právo sa s Vami dohodnúť na inom spôsobe vrátenie platby, pokiaľ v súvislosti s tým Vám nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

8.9 Od Zmluvy sme oprávnení odstúpiť aj v prípade , že ste Tovar neprevzali do 5 pracovných dní odo dňa, kedy Vám vznikla povinnosť Tovaru prevziať .

 

 1. PODÁVANIE PODNETOV A SŤAŽNOSTÍ

9.1 Ako spotrebiteľ ste oprávnení podávať podnety a sťažnosti písomne , a to prostredníctvom e-mailu na: obchod@mobilovna.sk 9.2 O posúdení podnetu alebo sťažnosti Vás budeme informovať e- mailom zaslaným na Váš e-mail. 9.3 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, sa sídlom : Staničná 1567/9, 949 01 Nitra, tel. čj . +421 37 772 02 16 9.4 Podnet na vykonanie kontroly, ak nie ste spokojní s vybavením Vášho podnetu alebo sťažnosti môžete podať aj elektronicky prostredníctvom platformy dostupnej na webovej stránke https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi .

 

 1. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU SO SPOTREBITEĽMI

10.1 Máte právo obrátiť sa na Nás sa žiadostí o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na: obchod@mobilovna.sk,  ak nie ste spokojní sa spôsobom , ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo pokiaľ sa domnievate sa, že sme porušili Vaše práva. Ak odpovieme na Vašu žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslanie , máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenie sporu subjektu alternatívneho riešenie sporov ( ďalej len „Subjekt“) 391/2015 Zb . o alternatívnom riešenie spotrebiteľských sporov ao zmene a doplnení niektorých zákonov , vo znenie neskorších predpisov ( ďalej len „Zákon o alternatívnom riešenie sporov “).

10.2 Subjekty sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešenie sporov a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebiteľa/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebiteľských-sporov-1 .

10.3 Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešenie sporov . 10.4 Ďalej máte právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupné na webovej stránke https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297 , https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK .

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Všetku písomnú korešpondenciu si s Vami budeme doručovať elektronickou poštou. Naša e-mailová adresa je uvedená pri našich identifikačných údajov . My budeme doručovať korešpondenciu na Vašu e-mailovú adresu uvedenú vo Zmluve , v Užívateľskom účte alebo cez ktorú ste nás kontaktovali.

11.2 Zmluvu je možné meniť iba na základe našej písomné dohody. My sme však oprávnení zmeniť tieto Podmienky , táto zmena sa však nedotkne už uzavretých Zmlúv , ale len Zmlúv , ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny . O zmene Vás však budeme informovať iba v prípade , že máte vytvorený Užívateľský účet ( aby ste túto informáciu mali v prípade , že budete objednávať nový Tovar, zmena však nezakladá právo výpovede , pretože nemáme uzavretú Zmluvu , ktorú by bolo možné vypovedať ), alebo Vám na základe Zmluvy máme dodávať Tovar pravidelne a opakovane . Informácie o zmene Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu najmenej 14 dní pred účinnosťou tejto zmeny . Pokiaľ od Vás do 14 dní od zaslania informácie o zmene nedostaneme výpoveď uzavreté Zmluvy na pravidelné a opakované dodávky Tovar, stávajú sa nové podmienky súčasťou našej Zmluvy a uplatnia sa na ďalšiu dodávku Tovaru nasledujúce po účinnosti zmeny . Výpovedná doba v prípade , že výpoveď podáte, je 2 mesiace .

11.3 V prípade vyššej moci alebo udalostí , ktoré nemožno predvídať ( prírodná katastrofa, pandémia , prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci alebo nepredvídateľnými udalosťami , a pokiaľ tento stav trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, máme My aj Vy právo od Zmluvy odstúpiť .

11.4 Prílohou Podmienok je vzorový formulár pre reklamáciu a vzorový formulár pre odstúpenie od Zmluvy .

11.5 Zmluva vrátane Podmienok je archivovaná v elektronickej podobe u Nás, ale nie je Vám prístupná . Vždy však tieto Podmienky a potvrdenia Objednávky sa zhrnutím Objednávky obdržíte e- mailom a budete teda mať vždy prístup ku Zmluve aj bez Našej súčinnosti . Odporúčame vždy potvrdenie Objednávky a Podmienky uložiť .

11.6 Na Našu činnosť sa nevzťahujú žiadne kódexy správanie podľa § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku .

11.7 Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť od 01.11.2022.